powrót na stronę graficzną
BIP - SOSW Jarosław
skocz do góry skocz do góry skocz do góry
drukuj

Klauzula informacyjna dla klientów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

linia

Klauzula informacyjna dla klientów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Klauzula dla klientów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Jana Pawła II w Jarosławiu

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 30, tel.: 16 621-24-31, email: 16 621-24-31
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu możliwy jest pod numerem tel. 16 621-24-31 lub adresem email: sosw@jaroslaw.pl
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych przez  Specjalny Ośrodek Szkolno-  Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu określonych przepisami prawa. Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika  w szczególności  z Ustawy  – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz aktów wykonawczych do w/w  ustawy w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  4. Odbiorcami Państwa danych mogą być upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa.
  5. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w ustawie z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt, oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Posiadają Państwo prawo do:
  • Dostępu do danych jej dotyczących,
  • Żądania ich sprostowania,
  • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania .
  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne w zależności od sfery  w której przetwarzane są dane osobowe  podanie danych jest wymogiem ustawowym/ umownym/ warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani będziecie Państwo przez Administratora danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.      

                                                                                                   Wojciech Głąb

dyr. SOSW im. Jana Pawła II w Jarosławiu
INFORMACJE O ARTYKULE

Autor:
Zredagował(a): Wojciech Głąb
Data powstania: 01.06.2018 09:07
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 17019

ARTYKUŁY ARCHIWALNE

Lp. Data modyfikacji Zredagował